Renovera

I vissa fall krävs styrelsens godkännande innan en renovering eller ombyggnation påbörjas i din lägenhet eller på den mark som tillhör lägenheten. I vissa fall kan även bygglov från Kommunen krävas.

När styrelsens godkännande behövs ska boende lämna in en ritning och förklaring över vilka förändringar som ni vill göra. Detta ska ske i god tid innan arbetet påbörjas.

Styrelsen tittar igenom ritningen , kontrollerar att inga hinder för förändringen föreligger. Styrelsen kan behöva begära kompletterande förklaringar eller expertutlåtande (t.ex. från byggkonstruktörer angående bärigheten av bärande väggar mm).

Skulle man påbörja arbetet innan ett godkännande kan styrelsen kräva att ni återställer de förändringar ni gjort.

Anmälan om ombyggnation

Här kan du ladda ner våran mall för anmälningar om förändring.

Anmälan lämnas i styrelsens brevlåda på Travgatan 6 eller skickas med e-post till info@brftravgatan.se

Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när ni utför bullerstörande arbeten i eller kring lägenheten. Informera närmaste grannar. Arbeten bör i första hand utföras under dagtid.

 

Hyresgäst? 

Mindre förändringar får ni göra i lägenheten så som att måla om och tapetsera.

Vill ni lägga nya golv eller önskar göra andra förändringar måste ni ha styrelsens tillstånd.

Renoveringarna ska vara fackmannamässigt utfört. Vid avflyttning kan ni bli skyldig att återställa lägenheten efter normer.